Přijímací řízení

 

PODKLADY PRO PŘIJIMACÍ ŘÍZENÍ NA NOVÝ ŠK.ROK
Pokyny pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022:

Kritéria přijetí:
1. Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku.
2. Žáci budou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek na základě studijních výsledků na ZŠ.
3. Podmínkou přijetí žáka je kladné vyjádření lékaře o schopnosti ke studiu zvoleného oboru bez zdravotního omezení
4. U oborů kategorie H je podmínkou alespoň úspěšné ukončení 8. ročníku základní školy. Případné výjimky posoudí škola. Přijímáme i žáky z praktických a speciálních škol.
5. Žák přijatý do našeho učiliště na obor kuchař-číšník, se zaměřením kuchař musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.

Postup při přijímání žáků
1. Žák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky doručí na vybrané střední školy do 1. 3. 2021. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory.
2. Žák, který se hlásí odjinud než ze ZŠ si zápisový lístek vyžádá na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
3. Součástí přihlášky musí být vyjádření od lékaře, musí být uvedena platná emailová adresa zákonného zástupce včetně telefonního čísla, vyplněné známky z příslušného pololetí aktuálního ročníku a známky z vysvědčení předcházejícího ročníku.
4. Koncem března bude rozeslána informace o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen výsledek přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a rozeslán bude pomocí SMS nebo emailem na zákonného zástupce uchazeče.
5. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy nejpozději do 27. 4. 2021 pod registračním číslem, které bylo přiděleno příslušnému uchazeči. Zároveň budou zákonní zástupci přijatých uchazečů informováni pomocí SMS nebo emailem.
6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
7. Během měsíce března si mohou zákonní zástupci zavolat na tel. +420602257869 a zjistit průběžný předběžný výsledek přijímacího řízení.
8. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek, který již nelze vzít zpět. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.
9. Závěrečné zkoušky se budou konat z praktické a písemné části.


V Nymburce dne 22. 1. 2021
Mgr. Milan Žák
ředitel školy

 

 

Učební obor: kuchař - číšník, se zaměřením kuchař
Kód oboru: 65-51-H/01
Ředitel: Mgr. Milan Žák
Teoretická výuka: U Vlečky 1080, Nymburk
Odborný výcvik: Panorama, Nymburk Restaurace
Další provozovny jsou také v Nymburce a Sadské.

Školné: 1 200 Kč/ 1měsíc školního roku – splatné v měsíčních, čtvrtletních, pololetních splátkách
Přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek
Přihlášky do učebního oboru zasílejte na adresu: SOU STRAVON spol. s r. o., Tyršova 447, 288 02 Nymburk
případně odevzdejte osobně paní Vondráčkové v Panoramě nebo panu Žákovi v učebně školy
Veškeré informace o studiu získáte na tel. čísle: 325 533 780 - Vondráčková Jitka, 602 257 869 - Mgr. Žák Milan
Informace také na webové stránce školy: www.soustravon.cz

SOU STRAVON spol. s r. o., Tyršova 447, 288 02 Nymburk
Výuka pod správným vedením za správnou cenu

Soukromé střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o. bylo zřízeno v r. 1993 a poskytuje střední odborné vzdělání. Umožňuje denní studium v učebním oboru:
65-51-H/01 kuchař – číšník, se zaměřením kuchař
Délka studia je 3 roky. Po skončení studia absolventi získávají výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a Europass, který slouží jako doklad o vyučení v zemích EU.
Teoretické i praktické vyučování probíhá v Nymburce a blízké Sadské. Tím se snižují další náklady na dojíždění. Vzhledem k tomu, že žáci pracují na různých pracovištích, nemůžeme přijímat žáky, kteří potřebují pomoc asistenta.
Přijímací zkoušky se nekonají, podmínkou pro přijetí je dobrý zdravotní stav a zájem o zvolený obor. Naše škola je zvlášť vhodná pro žáky se slabým prospěchem, pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo pro žáky ze speciálních škol, tak i pro žáky, kteří ukončili základní školní docházku v nižším než v 9. ročníku.
Ve třídách je malý počet žáků, učitelé uplatňují individuální přístup, respektují specifické vlastnosti žáků, jako je pomalé tempo učení nebo styl učení. Naši žáci se ve škole nestresují, učitelé se snaží o maximální komunikaci s každým žákem. V naší škole se nevyskytuje šikana, žáci jsou pod stálým dohledem vyučujících.

Škola nabízí žákům barmanský kurz, který je týdenní a za bezkonkurenční cenu 2 000 Kč.
Podle zájmu se žáci mohou zúčastnit dalších kurzů, jako je lyžařský, turistický, adaptační a kurz studené kuchyně.
Škola pořádá pravidelné exkurze do potravinářských podniků (Pivovar Nymburk,
Cukrovar a Lihovar Dobrovice, Sladovna Nymburk, Mlékárna Poděbrady apod.) a do podniků poskytujících stravovací služby v Krkonoších.
Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Mohou se také stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách.

Absolventi naší školy mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu na některé ze středních škol a získat po dvou letech maturitní vysvědčení.
Žákům 1. ročníku hradíme pracovní oblečení až do výše 800 Kč.
Od druhého pololetí 2. ročníku žáci dostávají tzv. odměnu za produktivní práci.
Učebnice na celé tři roky žákům bezplatně půjčujeme, výuka probíhá i na počítačích (každý samostatně pracuje na svém PC).


Mgr. Milan Žák
ředitel SOU STRAVON spol. s r.o.